‎’Slut’ is attacking women for their right to say yes. ‘Friend Zone’ is attacking women for their right to say no. And “bitch” is attacking women for their right to call you on it.  (via yoymenoyhoy)

(Source: emilys-nostalgia, via yoymenoyhoy)

990,968 notes